VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu společnosti Renegade24 s.r.o.

1. OBECNÉ USTANOVENÍ

1.1.     Společnost Renegade24 s.r.o., se sídlem Pod Zlatým brehom 779/5, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO: 51168596, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, odd. Sro, vl. č.30135/N , je provozovatelem elektronického portálu www.sexkurier.cz, jehož prostřednictvím vykonává prodej zboží (dále jen "provozovatel").

1.2.    Společnost Renegade24 s.r.o. vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravující vzájemná práva a povinnosti stran při prodeji zboží prostřednictvím elektronického portálu www.sexkurier.cz, zejména postup při objednávání zboží, dodací a platební podmínky, reklamační řízení a postup při odstoupení kupujícího od kupní smlouvy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky kupujícího.

1.3.    Kupující odesláním objednávky vyslovuje, že se důkladně seznámil s těmito VOP, těmhle VOP zcela porozumněl a souhlasí s nimi.

2. Výklad pojmů

2.1.    E-shop je elektronický obchod umístěn na internetovém portálu www.sexkurier.cz, jehož prostřednictvím provozovatel / prodávající nabízí na prodej zboží.

2.2.    Provozovatel e-shopu je společnost Renegade24 s.r.o .., se sídlem Pod Zlatým brehom 779/5, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO: 51168596 , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra , odd. Sro, vl. č.30135/N , DIČ: 2120616003, IČ DPH : SK2120616003 .Kontaktní údaje společnosti jsou:

kontaktní osoba: Andrej Mrosko

tel. číslo: +420 722406133

e-mail: info@sexkurier.cz

2.3.    Kupující je fyzická osoba / právnická osoba, která má zájem koupit zboží nabízené v e-shopu, a v souladu s těmito VOP uzavře s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu provozovatele.

2.4.  Spotřebitelem je fyzická osoba (nepodnikatel), která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, povolání nebo zaměstnání. Z uvedeného vyplývá, že spotřebitelem není fyzická osoba, která nakupuje zboží nebo služby z důvodu, že vykonává svou práci či profesi. V praxi to znamená, že osoba, která není spotřebitelem ve smyslu zákona, nemá nárok bezdůvodně vrátit zboží nebo odstoupit od smlouvy a ani automaticky nárok na 24 měsíční záruční dobu či vyřízení reklamace do 30 dní.

2.5.    Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího - návrh na uzavření kupní smlouvy, provedený vůči prodávajícímu prostřednictvím e-shopu, s cílem získat na základě této objednávky zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

2.6.    Zboží jsou výrobky uváděny v e-shopu, které prodávající nabízí k prodeji kupujícímu.

2.7.  Registrace je postup, při kterém kupující vyplní elektronický registrační formulář uvedený v e-shopu. Registrace není povinná. Registrace poskytuje kupujícímu možnost využívat výhody svého registrovaného účtu, například používat nastavení adresáře, sledovat stav své objednávky, prohlížet historii objednávek, možnost získávat informace o aktuálních akcích a novinkách na e-shopu, nechat si zasílat tyto informace na e-mail a další. Kupující je povinen v rámci registrace přesně a pravdivě vyplnit všechny údaje uvedené v registračním formuláři. Kupující odpovídá za přesnost, pravdivost a aktuálnost poskytnutých údajů při registraci.

3. Objednávání zboží, storno objednávky

3.1.   Objednávka zboží a jeho následná koupě a dodání se realizuje pouze prostřednictvím e-shopu, postupem a na základě podmínek uvedených v těchto VOP.

3.2.    Předmětem objednávky může být:

3.2.1.  Katalogové zboží - zboží zobrazené v e-shopu s uvedením názvu, objednávacího kódu, popisu, ceny, případně s uvedením dalších upřesňujících údajů a vyobrazení výrobku.

3.2.2.  Neobvyklé množství katalogového zboží - je množství, které převyšuje 10 ks daného zboží.

3.3.    Kupující realizuje nákup zboží prostřednictvím e-shopu výběrem požadovaného zboží a jeho množství, výběrem způsobu úhrady kupní ceny za zboží, výběrem způsobu doručení zboží a vyplněním kontaktních a fakturačních údajů. Nakupovat on-line v e-shopu mohou tak registrovaní, tak neregistrovaní kupující.

3.4.   Kupující musí v objednávce, resp. při registraci, přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje, včetně správného telefonního čísla, prostřednictvím kterého je možné se s kupujícím zkontaktovat a ověřit adresu doručení zboží.

3.5.    Po přidání zboží do nákupního košíku a vyplnění jednotlivých údajů v objednávkovém formuláři, uvedených v bodu 3.3 těchto VOP, se kupujícímu v e-shopu zobrazí souhrn objednávky, který obsahuje následující údaje:

3.5.1.  název, případně barva zboží, přičemž bližší specifikace zboží se zobrazí po kliknutí na příslušný odkaz umístěný na souhrnu objednávky,

3.5.2.  celková cena zboží včetně daně z přidané hodnoty a nákladů na dopravu, tj. poštovné, náklady na přepravu / kurýra a pod.,

3.5.3.  údaje kupujícího spolu s adresou, na kterou má být zboží dodáno, a další…

3.6.    Kupující je před potvrzením objednávky povinen zkontrolovat údaje uvedené v objednávce. Kupující potvrzením objednávky závazně objedná vybrané zboží. Kupující objednávku potvrdí kliknutím na tlačítko "Objednávka s povinností platby", čímž kupující potvrzuje svoji vědomost o nutnosti platby za objednané zboží, souhlas s kupní cenou a cenou dopravy.

3.7.    Kupujícímu bude bez zbytečného odkladu po odeslání objednávky prostřednictvím automatizovaného systému doručena e-mailová zpráva s předmětem "Potvrzení objednávky".

3.8.    Provozovatel je oprávněn automaticky potvrzenou objednávku zrušit v případě, že ani při vynaložení veškerého úsilí nelze kupujícímu dodat zboží:

3.8.1. ve lhůtě stanovené těmito VOP nebo

3.8.2. v ceně, která byla uvedena v katalogu / nabídce e-shopu v době vystavení objednávky nebo

3.8.3. z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží nebo jestliže

3.8.4. kupující zadal neexistující, neplatné nebo nepravdivé telefonní číslo, případně není možné v rámci 3 pracovních dnů od přijetí objednávky kupujícího telefonicky s kupujícím ověřit adresu dodání (1 pokus o telefonické spojení s kupujícím 3 pracovní dny po sobě v čase mezi 8:00 - 17:00 hod.).

Ve výše uvedených případech provozovatel neprodleně elektronicky zašle kupujícímu alternativní nabídku náhradního plnění (jiná dodací lhůta, jiná kupní cena, obdobné zboží a pod.), kterou musí kupující výslovně potvrdit (písemně, elektronicky), aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy za nových podmínek. Pokud je s kupujícím dohodnuto náhradní plnění, provozovatel vrátí již zaplacenou kupní cenu kupujícímu do 7 dnů od uplynutí lhůty pro dodání zboží, spolu se všemi platbami, které od kupujícího přijal na základě kupní smlouvy.

3.9.   Potvrzením objednávky podle bodu 3.7. VOP se považuje objednávka kupujícího za závaznou. Ustanovení bodu 3.8 a 7.3. těchto VOP tím nejsou dotčeny.

3.10. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě objednávky na neobvyklé množství zboží, nebo v případě uvedení neexistující nebo jinak očividně nepravdivé adresy na dodání zboží, je provozovatel oprávněn telefonicky prověřit hodnověrnost objednávky s kupujícím.

3.11.Za dokončení nákupu je považováno, pokud kupující nákup řádně ukončil a bylo mu přiděleno a potvrzeno číslo objednávky.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1.    Kupující je povinen za zboží, jehož objednávka byla potvrzena provozovatelem, řádně a včas uhradit kupní cenu, včetně ceny za dopravu, a to podle způsobu platby a způsobu dopravy, který si kupující zvolil v objednávce.

4.2.    Kupní cena za zboží je uvedena v objednávce kupujícího a na faktuře vystavené prodávajícím. Kupní cena je uvedena včetně DPH. Do kupní ceny zboží není zahrnuta cena dopravy zboží do místa dodání určeného kupujícím. Cena dopravy je účtována kupujícímu zvlášť, a to podle způsobu dopravy a hodnoty objednávky, který si kupující zvolil.

4.3.    Kupní cenu včetně ceny dopravy může kupující uhradit jedním z následujících způsobů:

4.3.1. dobírka - zaplacení v hotovosti při přebírání zásilky;

4.3.2. převod na účet (internetbanking) - po potvrzení objednávky se kupujícímu zobrazí instrukce k platbě bankovním převodem a zároveň na e-mail kupujícího zadaný při registraci nebo v objednávce kupující obdrží všechny potřebné údaje k uhrazení objednávky bankovním převodem (variabilní symbol, číslo účtu, částka, a pod.);

4.3.3. platba kartou (platí v případě, že web stránka umožňuje platbu kartou) - pro okamžité zaevidování platby; aby mohla platba kartou proběhnout správně, kupující je povinen důsledně dodržovat instrukce a postup uvedené při platbě kartou. Pro okamžité přiřazení platby je kupující povinen řádně dokončit úhradu na internetovém portálu příslušné banky, která se projeví tak, že kupující bude automaticky přesměrován zpět do e-shopu. Až tímto okamžikem provozovatel obdrží informaci o provedení platby a změní stav objednávky zákazníka na "Platba Přijatá". Objednávka s volbou platby kartou, ke které není řádně evidována platba kupujícího, nemůže být vybavena.

4.4.    Faktura na kupní cenu a cenu dopravy bude zaslána kupujícímu spolu se zbožím, a slouží zároveň jako daňový doklad, dodací list a potvrzení o uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 6, odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.

4.5.    Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou v katalogu / nabídce e-shopu. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží. Rozhodující je kupní cena zboží uvedená v potvrzení objednávky.

4.6.    Při nákupu prostřednictvím e-shopu není možné uplatnění jiných než v e-shopu uvedených slev. Slevy nelze kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak.

5. Dodací podmínky

5.1.    Provozovatel zajistí dodání zboží kupujícímu v jakosti a množství, jak bylo uvedeno v potvrzené objednávce kupujícího. Ke každé objednávce bude přiložena faktura vystavěna na údaje kupujícího. Kupující se zavazuje převzít doručené zboží.

5.2.    Lhůta dodání objednaného zboží je zpravidla uvedena v e-shopu při konkrétním výrobku jako doba odeslání zboží, ke které je třeba připočítat 1 až 2 pracovní dny na dopravu. Do lhůty dodání se započítávají pouze pracovní dny, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě, že lhůta dodání není v e-shopu při konkrétním výrobku uvedena, platí dodací lhůta určená provozovatelem v potvrzení objednávky. Pokud není dodací lhůta uvedená žádným výše uvedeným způsobem, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů.

5.3.    V případě platby kartou nebo převodem na účet začíná běžet dodací lhůta dnem připsání kupní ceny za zboží a ceny za dopravu na účet provozovatele. V případě dodání zboží formou dobírky, začíná dodací lhůta běžet dnem potvrzení objednávky provozovatelem.

5.4.    V případě, že objednané zboží není možné dodat v termínu podle bodu 5.2., bude provozovatel kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat spolu s uvedením náhradní dodací lhůty.

5.5.    Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti bránící v dodání zboží, zejména události mající charakter vyšší moci (válka, stávka, nepokoje, výluka a pod.).

5.6.    Zboží bude dodáno kupujícímu až po úplném zaplacení kupní ceny a ceny dopravy. Zaplacením kupní ceny přechází vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího. Nebezpečí náhodného zničení nebo zkázy zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

5.7.    Doprava objednaného zboží bude uskutečněna způsobem určeným kupujícím ve vystavěné objednávce, a to prostřednictvím přepravce.

5.8.    Zboží bude zabaleno diskrétně avšak obvyklým způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Na balení zboží jsou používány kvalitní obaly, zejména kartonové krabice a při drobných zásilkách ochranné bublinkové obálky.

5.10.  V případě dodání zboží prostřednictvím přepravce obdrží kupující od kurýra e-mailem / SMS zprávou podací číslo zásilky. Toto číslo umožňuje kupujícímu on-line sledování pohybu zásilky.

5.11.  Kupující je povinen ihned při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je zásilka úplná a nepoškozená. V případě neúplnosti zásilky nebo při zjevném poškození zásilky je kupující povinen zapsat zjištěné skutečnosti do dodacího nebo přepravního listu přepravce, resp. jiného dokladu prokazujícího doručení zboží nebo zásilku nepřevzít. Takový zápis bude dostatečným podkladem pro uplatnění reklamace vůči přepravci, v opačném případě nebude reklamace na dopravu provozovatelem akceptována.

5.12. Pokud v těchto VOP není výslovně stanoveno jinak, kupující je povinen po potvrzení objednávky provozovatelem objednané a řádně dodané zboží vždy převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

5.13. Pokud kupující objednané a předem zaplacené zboží nepřevezme z důvodů na jeho straně nebo se nepodaří zásilku doručit z důvodu nesprávné nebo nepravdivě uvedené dodací adresy kupujícím při vystavení objednávky nebo registraci, nebo pokud kupující nezaplatí kupní cenu za zboží formou dobírky, je kupující povinen uhradit provozovateli náklady spojené se zasláním / dopravou zboží zpět do skladu provozovatele. Nebezpečí škody v takovém případě přechází na kupujícího dnem nepřevzetí zboží z důvodů na jeho straně. Maximální lhůta uskladnění zboží provozovatelem je 6 měsíců resp. v případě, že jde o zboží s kratší dobou trvanlivosti, po tuto kratší dobu. Prodávající neodpovídá za případné vady, škody na zboží vzniklé skladováním.

6. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

6.1.    Reklamace je uplatnění odpovědnosti za vady výrobku nebo služby.

6.2.    Odpovědnost za vady, na které se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží po jeho převzetí kupujícím nebo vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající ani osoby, jejichž prostřednictvím plnil, zejména pokud vady vzniknou následkem nebo v souvislosti s:

a) ztrátou faktury nebo jiného dokladu umožňujícího identifikovat oprávněnost kupujícího na uplatnění nároků z vad,

b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží (např. poškozený obal),

c) uplynutím záruční doby zboží,

d) nesprávným uskladněním zboží,

e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

f) neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

g) používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití.

6.3.    Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Provozovatel je povinen zajistit odstranění vady bez zbytečného odkladu.

6.4.    Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím provozovateli nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

6.5.    Provozovatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

6.6.    Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

6.7.    Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

6.8.    Na dodávané zboží je kupujícímu - spotřebiteli poskytnuta záruční lhůta v trvání 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení / spotřebování ještě před uplynutím záruční doby.

6.9.    Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemné výzvy k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

6.10. Reklamace vad zboží může kupující uplatnit písemně na adrese sídla provozovatele : Renegade24 s.r.o., Pod Zlatým brehom 779/5, 949 01 Nitra,  nebo e-mailem na adrese: info@sexkurier.sk, neprodleně ode dne jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby 24 měsíců od převzetí zboží.

Ustanovení tohoto bodu VOP se přiměřeně vztahuje i na zasílání stížností nebo podnětů kupujících, které nemají charakter reklamace vad zboží. Pokud je stížnost nebo podnět odůvodněná, provozovatel ji vyřídí ve lhůtě do 14 dnů od jejího doručení. O způsobu vyřízení stížnosti nebo podnětu zašle provozovatel kupujícímu oznámení prostřednictvím e-mailové zprávy.

6.11.  Kupující doručí reklamované zboží provozovateli spolu s písemnou reklamací; v případě reklamace zasílané e-mailem doručí kupující reklamované zboží po odeslání e-mailové reklamace. K reklamaci kupující připojí fakturu, která zároveň slouží jako záruční list. Kupující zašle reklamované zboží na adresu sídla provozovatele. Provozovatel doporučuje kupujícím zaslat reklamované zboží jako pojištěnou zásilku pro případ zničení, ztráty nebo odcizení zásilky v průběhu doručování. Provozovatel neodpovídá za nedoručení / ztrátu reklamovaného zboží, zapříčiněnou důvody na straně kupujícího, resp. přepravce, jehož prostřednictvím kupující zaslal reklamované zboží provozovateli. Provozovatel nemůže reklamaci vyřídit bez obdržení reklamovaného zboží od kupujícího.

6.12. Provozovatel při uplatnění reklamace vydá kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím e-mailu, provozovatel zašle potvrzení o uplatnění reklamace kupujícímu obratem na e-mailovou adresu kupujícího.

6.13. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

6.14.  Pokud kupující uplatní reklamaci, provozovatel nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba poučí kupujícího o jeho právech; na základě rozhodnutí kupujícího, které z těchto práv kupující uplatňuje, je provozovatel povinen určit způsob vyřízení reklamace předáním opraveného výrobku nebo výměnou výrobku nebo vrácením kupní ceny výrobku nebo vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku:

-    ihned,

-    ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace,

-    v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vybaví:

-    ihned,

-    v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

6.15. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, provozovatel vyřídí reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení provozovatel nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Provozovatel poskytne kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

6.16. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a provozovatel ji zamítl, provozovatel v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese provozovatel bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Provozovatel kupujícímu uhradí do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

6.17. Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zákona č. 294/1999 Z.z. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1.    Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá na dobu určitou a zaniká její splněním nebo odstoupením kupujícího ve smyslu tohoto čl. 7 VOP.

7.2.    Kupující může uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy u prodávajícího jednoznačným prohlášením v listinné podobě, e-mailem nebo prostřednictvím funkce -https://sexkurier.cz/odstupenie-od-zmluvy, který tvoří přílohu těchto VOP (dále jen "formulář").

7.3.    Lhůta pro odstoupení od smlouvy ve smyslu bodu 7.2. těchto VOP se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno provozovateli nejpozději v poslední den lhůty. Pokud kupující provedl odstoupení prostřednictvím on-line formuláře, provozovatel po přijetí odstoupení obratem poskytne kupujícímu potvrzení o přijetí odstoupení.

7.4.    Prodávající prostřednictvím provozovatele ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, poštovné, atd. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí provozovatel. Provozovatel vrátí kupujícímu platby stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s provozovatelem na jiném způsobu platby.

7.5.    Provozovatel není povinen vrátit kupujícímu platby podle bodu 7.5. před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující věrohodně neprokáže zaslání zboží zpět provozovateli.

7.6.    Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu provozovatele:  Renegade24 s.r.o., Pod Zlatým brehom 779/5, 949 01 Nitra.  Lhůta podle první věty tohoto bodu je zachována v případě, že zboží bylo předáno k přepravě v poslední den lhůty. Vrácené zboží musí být v původním stavu, zjevně nepoužívané, nepoškozené, kompletní a v neporušeném originálním obalu. Při vrácení zboží je nutné uvést variabilní symbol a datum nákupu, případně přiložit i kopii faktury nebo potvrzující e-mail o nákupu.

7.7.    Kupující nese náklady na vrácení zboží podle bodu 7.5. Vrácení zboží kupující uskuteční zasláním zboží jako listovní zásilky nebo balíku na adresu sídla provozovatele. Provozovatel doporučuje kupujícímu zaslat vrácené zboží jako pojištěnou zásilku pro případ zničení, ztráty nebo odcizení zásilky v průběhu doručování. Provozovatel neodpovídá za nedoručení / ztrátu vráceného zboží, zapříčiněnou důvody na straně kupujícího, resp. přepravce, jehož prostřednictvím zboží vrací provozovateli. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

7.8.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) zboží, které bylo upraveno podle požadavků kupujícího,

b) nekatalogové zboží,

c) zboží podléhající rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

d) zboží uzavřeno v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (např. spodní prádlo, sterilně zabalené zboží)

e) zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným zbožím.

f) rozbalené CD, DVD, knihy,

7.9     Co se týče dotčených výjimek z možnosti odstoupení od smlouvy, rozhodující je povaha zboží, která může odůvodnit zapečetění jeho obalu z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů. Rozpečetění obalu zbaví takové zboží záruky z hlediska ochrany zdraví nebo hygieny. Když už byl obal zboží spotřebitelem rozpečetěn, a tudíž zbavený záruky z hlediska ochrany zdraví nebo hygieny, vzniká riziko, že takové zboží již nebude moci být použito třetími osobami, a z tohoto důvodu již nebude moci být obchodníkem uvedeno na trh. V případě přímého kontaktu tohoto druhu zboží s lidským tělem je možné předpokládat, že po jeho vrácení spotřebitelem ho obchodník nedokáže prostřednictvím úkonů, jako je čištění nebo dezinfekce, uvést do stavu, ve kterém je vhodný pro další použití třetí osobou, a tím pádem ho i znovu uvést na trh, aniž by byly nedodržené požadavky na ochranu zdraví nebo hygieny. Ve smyslu směrnice EU spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný pro zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti, aniž by byl zbaven svého práva na odstoupení od smlouvy.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.   Společnost Renegade24 s.r.o., se sídlem Pod Zlatým brehom 779/5, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČ: SK2120616003, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, odd. Sro, vl. č. 30135/N  jako provozovatel internetového obchodu umístěného na jeho webovém sídle www.sexkurier.cz považuje veškeré osobní údaje poskytnuté dobrovolně kupujícími v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou s prodávajícím za přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o OOÚ "). Provozovatel zpracovává výhradně takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) zákona o OOÚ.

8.2.   Ve smyslu § 34 zákona o OOÚ provozovatel nepověřil žádného prostředníka na zpracování osobních údajů jménem správce, které provozovatel získal od dotčených osob. Stejně provozovatel nemá stanovenou odpovědnou osobu ve smyslu § 44 a násl. zákona o OOÚ.

8.3. Prodávající získává a zpracovává osobní údaje od kupujícího v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je dodání objednaného zboží za dohodnutou kupní cenu v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) zákona o OOÚ. Dodává se, že existence právního základu pro zpracování osobních údajů dotčených osob podle tohoto bodu nevyžaduje zvláštní výslovný souhlas dotčené osoby. Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového, resp. registračního formuláře, slouží výlučně pro potřebu poskytnutí plnění dle smlouvy a nebudou dále poskytovány třetím osobám, s výjimkou případu podle bodu 8.9. tohoto článku VOP, ani jinak komerčně používané bez zvláštního souhlasu kupujícího. Na žádost registrovaného kupujícího jeho osobní údaje provozovatel vymaže z databáze registrovaných uživatelů.

8.4.   Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny příjemci (přepravci.) Za účelem splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy (řádné a včasné dodání zboží). V souladu s uvedeným zpřístupňuje prodávající osobní údaje o kupujících v rozsahu jméno a příjmení (obchodní jméno), adresa pro doručování, telefonní číslo a celkovou cenu objednávky příslušnému příjemci těchto osobních údajů, která zajišťuje doručení objednávky kupujícímu.

8.5. Kupující vystavením objednávky poskytuje své osobní údaje uvedené v objednávce prodávajícímu dobrovolně pro účely uzavření kupní smlouvy a jejího plnění. Pokud dotyčná osoba neposkytne prodávajícímu, resp. provozovateli požadované osobní údaje, důsledkem neposkytnutí takových osobních údajů je neuzavření smlouvy mezi subjektem údajů (kupujícím) a provozovatelem (prodávajícím).

8.6. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího po celou dobu existence smluvního vztahu s prodávajícím, případně do dobu písemného odvolání výslovného souhlasu kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely.

8.7. Kupujícím poskytnuté osobní údaje prodávající zpracovává pro účely:

- evidence objednávek kupujícího,

- uzavřených kupních smluv,

- vystavení faktur a jiných daňových dokladů,

- marketingových aktivit prodávajícího (zasílání obchodních sdělení o akcích, novinkách, slevách e-mailem), pokud s tím kupující vyjádřil zvláštní souhlas,

-  uplatňování slev pro kupujícího,

- přepravy objednaného zboží kupujícímu na určené místo dodání,

- řešení případných reklamací kupujícím.

8.8. Pro účely realizace smluvního vztahu prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu povinných údajů:

a) jméno a příjmení kupujícího (příp. jméno a příjmení kontaktní osoby, která za právnickou osobu vystavila objednávku),

b) adresa (fakturační příp. doplnění dodací adresy, pokud je tato jiná než fakturační adresa),

c) telefon, e-mail kontaktní osoby kupujícího.

8.9. V rámci neustálého zkvalitňování poskytovaných služeb kupujícím,  provozovatel spolupracuje s třetí stranou (cenový porovnávač www.heureka.sk nebo www.heureka.cz) pro účely uskutečnění průzkumu spokojenosti kupujících s nákupem prostřednictvím e-shopu prodávajícího, který spočívá v tom, že třetí strana na základě oprávněného zájmu e-shopu provozovatele podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona o OOÚ zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu dotazník o spokojenosti kupujícího s nákupem a jeho průběhem. Tento dotazník třetí strana doručí kupujícímu v souladu s § 13 odst. 1 písm. f) zákona o OOÚ na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl provozovateli v objednávce zboží. Třetí strana nemá přístup k žádným osobním údajům kupujících, provozovatel jí poskytne pouze e-mailovou adresu kupujícího, kterou spravuje v souladu se zákonem o OOÚ.

8.10. Provozovatel nezveřejňuje, nezpřístupňuje, neposkytuje ani nepřenáší osobní údaje kupujících žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, ve spolupráci s kterými zabezpečuje plnění smlouvy. Databáze osobních údajů kupujících je chráněna před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

8.11. Provozovatel při zpracovávání osobních údajů dotčené osoby nevyužívá automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle § 28 odst. 2 zákona o OOÚ.

8.12. Provozovatel si nesmí souhlas kupujícího vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti, kterou mu stanoví zákon. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje manuálně a / nebo pomocí prostředků výpočetní techniky, a to prostřednictvím oprávněných osob. Zpracováním osobních údajů se rozumí provádění jakýchkoli operací nebo souboru operací s osobními údaji, včetně jejich získávání, shromažďování, šíření, zaznamenávání, pořádání, přepracovávání nebo měnění, vyhledávání, prohlížení, změny struktury, kombinování, přemisťování, využívání, uchovávání, blokování, likvidace, jejich přeshraničního přenosu, poskytování, zpřístupňování nebo zveřejňování. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje kterýmkoliv z uvedených způsobů, je však povinen tyto údaje zabezpečit před zneužitím nebo poškozením v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

8.13. V souladu s § 19 odst. 1 zákona o OOÚ má kupující právo od provozovatele požadovat následující informace, přičemž provozovatel je povinen je dotčené osobě při získání jejích osobních údajů poskytnout:

a) identifikační a kontaktní údaje provozovatele,

b) kontaktní údaje odpovědné osoby, jestliže prodávající má takovou osobu stanovenou

c) účel zpracování osobních údajů, na který jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování osobních údajů,

d) oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany, pokud se osobní údaje zpracovávají podle § 13 odst. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z.,

e) identifikaci příjemců nebo jejich kategorie, pokud existuje,

f) informaci o tom, že provozovatel zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a jejich identifikaci, jakož i informaci o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise,

g) dobu uchovávání osobních údajů.

8.14. Provozovatel je dále povinen dotyčné osobě při získání jejích osobních údajů poskytnout informaci o tom, že má:

a) právo svůj souhlas se zpracováním jejích osobních údajů kdykoliv odvolat,

b) právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se týkají dotčené osoby (§ 21 zák. č. 18/2018 Z.z.)

c) právo na opravu osobních údajů (§ 22 zák. č. 18/2018 Z.z.),

d) právo na výmaz osobních údajů (§ 23 zák. č. 18/2018 Z.z.),

e) právo na omezení zpracování jejích osobních údajů (§ 24 zák. č. 18/2018 Z.z.),

f) právo na přenositelnost osobních údajů (§ 26 zák. č. 18/2018 Z.z.),

g) právo namítat zpracování osobních údajů (§ 27 zák. č. 18/2018 Z.z.).

8.15. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud kupující nežije, jeho práva, které měl podle zákona o OOÚ, může uplatnit blízká osoba.

8.16. Provozovatel je povinen přijmout vhodná opatření a poskytnout dotyčné osobě (kupujícímu) informace podle § 19 a 20 zák. č. 18/2018 Z.z. a oznámení podle § 21 až 28 a 41 zák. č. 18/2018 Z.z., které se týkají zpracovávání jejích osobních údajů, ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, formulované jasně, a to zejména při informacích určených zvlášť dítěti. Informace je povinen poskytnout v listinné podobě nebo elektronické podobě, zpravidla ve stejné podobě, v jaké byla podána žádost. Pokud o to požádá dotčená osoba, informace může provozovatel poskytnout i ústně, pokud dotyčná osoba prokáže svou totožnost jiným způsobem.

8.17. Provozovatel poskytuje součinnost dotčené osobě při výkonu jejích práv podle § 21 až 28 zák. č. 18/2018 Z.z.. V případech uvedených v § 18 odst. 2 zák. č. 18/2018 Z.z. nemůže provozovatel odmítnout jednat na základě žádosti dotyčné osoby při výkonu jejích práv podle § 21 až 28 zák. č. 18/2018 Z.z., pokud neprokáže, že dotčenou osobu není schopen identifikovat.

 8.18. Provozovatel je povinen poskytnout dotčené osobě informace o opatřeních, která byla přijata na základě její žádosti podle § 21 až 28 zák. č. 18/2018 Z.z. do jednoho měsíce od doručení žádosti. Uvedenou lhůtu může provozovatel v odůvodněných případech s ohledem na komplexnost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně. Provozovatel je povinen informovat o každém takovém prodloužení dotčenou osobu do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody prodloužení lhůty. Pokud dotyčná osoba podala žádost v elektronické podobě, provozovatel poskytne informace v elektronické podobě, pokud dotyčná osoba nepožádala o poskytnutí informace jiným způsobem.

8.19. Pokud prodávající nepřijme opatření na základě žádosti dotyčné osoby, je povinen do jednoho měsíce od doručení žádosti informovat dotčenou osobu o důvodech nečinnosti a o možnosti podat návrh podle § 100 na úřad pro ochranu osobních údajů

8.20. Informace podle § 19 a 20 a oznámení a opatření přijatá podle § 21 až 28 a 41 zák. č. 18/2018 Z.z. se poskytují bezplatně. Pokud je žádost dotyčné osoby zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená zejména pro její opakující se povahu, provozovatel může požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na uskutečnění požadovaného opatření nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Kupující má právo obrátit se na provozovatele s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým provozovatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že provozovatel porušil jeho práva. Pokud provozovatel na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů ve smyslu § 12 a násl. zák. č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce http: //www.mhsr. cs); kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

On-line řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (dále jen "RSO"). Stejně i nároky prodávajícího vůči kupujícímu mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy.

Kupující může podat stížnost prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Využití alternativního řešení sporu šetří peníze a čas, protože stížnost kupujícího bude vyřízena do 90 dnů a bez značných finančních výdajů.

9.2. Orgán dozoru, kterému podléhá činnost provozovatele:

Inspektorát SOI

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. +421 37/772 02 16

fax č. +421 37/772 00 24

9.3. Ve všech věcech, které nejsou upraveny těmito VOP, se použijí příslušná ustanovení zák. č. 102/2014 Z.z., zák. č. 22/2004 Z.z., občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů. V případě, že není stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP obchodním zákoníkem.

9.4. Tyto VOP jsou platné a účinné od 17.6.2019, s výjimkou bodu 8. Osobní údaje, které ustanovení je aktualizované a účinné ke dni 25.5. 2018, a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto VOP, o změně VOP seznámí registrovaných kupujících 5 dní předem, a současně zveřejní oznámení o změně VOP v elektronickém obchodě na adrese www.sexkurier.cz   na viditelném místě. 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I

Obecná ustanovení 

1. Tento reklamační řád (dále jako "Reklamační řád) upravuje postup společnosti Renegade24 s.r.o. ,se sídlem Pod Zlatým brehom 779/5, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO: 51168596,  DIČ:2120616003 , IČ DPH:SK2120616003  zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl Sro, vložka č. :30135/N, (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na internetové stránce www.sexkurier.cz (dále jako "sexkurier.cz") a práva a povinnosti Kupujícího a prodávajícího (Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany") s tím související.

2. Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na sexkurier.cz jakož i úprava práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

3. Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na sexkurier.cz jakož i úprava práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném znění.

4. Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Provozovatel, že se seznámil s Reklamačním řádem Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se řád stává pro Kupujícího závazným.

5. Reklamační řád je veřejně dostupný na www.sexkurier.cz  a v sídle Provozovatele.

Článek II

Kontrola zboží při převzetí

1. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy a Kupující je povinen o tom neprodleně informovat Provozovatele, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Kupujícího.

2. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentné poškození obalu, Provozovatel má právo případné pozdější reklamace z tohoto důvodu neuznat.

3. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

4. Pokud Kupující zjistí, že zboží je neúplné nebo jakkoli poškozeno přepravou, a toto poškození se neprojevuje vnějším poškozením obalu, resp. Kupující objeví jiné nedostatky, je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Provozovatele, jinak se dodávka považuje za úplnou a bez vad a reklamace z tohoto titulu má právo Provozovatel neakceptovat.

5. Kupující je povinen Provozovatelovi reklamovat vady zboží zakoupeného na www.sexkurier.cz bez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném znění a zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník v platném znění. Případné prodlení s uplatněním vady zboží při pokračujícím užívání (vadného) zboží by mohlo zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a mohlo by mít vliv i na výsledek reklamačního řízení.

6. Kupující se při uplatnění reklamace nemůže domáhat okamžitého vyřízení reklamace u Provozovatele, která bude vybavena výlučně reklamačním oddělením Provozovatele v zákonem stanovené lhůtě a v souladu s tímto reklamačním řádem.

Článek III

1. Kupujícímu Provozovatel doporučuje vyplnit formulář ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VÝMĚNA / REKLAMACE (dále jen "Formulář") v následujících případech:

 

a)    Odstoupení od Kupní smlouvy v 14-denní lhůtě.

Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu s výjimkou podle bodu 7.10. VOP. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována, pokud Kupující zašle Provozovatelovi sdělení o uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.

V případě zasílání odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího poštou, Provozovatel doporučuje zasílat uvedené podání prostřednictvím doporučené listovní zásilky, aby nevznikly pochybnosti o zachování lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.

Provozovatel po obdržení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího zašle na e-mailovou adresu Kupujícího písemné potvrzení o přijetí odstoupení od Kupní smlouvy.

b)    Kupující vrací zboží, které si neobjednal.

V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal a zároveň nemá zájem si ho ponechat Kupující se zavazuje vrátit zboží Provozovateli max. do 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Přiměřené náklady na vrácení zboží nese Prodávající. V případě ponechání si takového zboží kupujícím má se zato, že mezi kupujícím a prodávajícím došlo k řádnému uzavření kupní smlouvy.

c)    Kupující si uplatňuje právo vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady prodaného zboží - reklamace.

 

Kupující je povinen uvést ve Formuláři určeném pro reklamaci následující údaje:

  •       Identifikace Kupujícího, tj obchodní jméno / jméno a příjmení;
  •       Číslo elektronické objednávky, datum převzetí zboží,
  •       Popis zboží, které Kupující reklamuje s uvedením názvu, barvy, příp. velikosti, množství,
  •       Název a číslo bankovního účtu Kupujícího a název a kód banky, ve které je účet veden, pokud žádá o vrácení peněz na účet,
  •       Datum,
  •       Podpis Kupujícího, pokud zasílá vyplněný formulář prostřednictvím pošty.
  •       Vadu zboží-proč ho reklamuje

 

2. Pokud Formulář není zcela vyplněn nebo k formuláři není přiložen doklad o koupi a převzetí zboží (dále jen "Požadované doklady"), Prodávající vyzve telefonicky případně e- mailem Kupujícího k doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících Požadovaných dokladů. Pokud se Prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat Kupujícímu a / nebo Kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 7 dnů od převzetí Formuláře a / nebo Požadovaných dokladů Prodávajícím, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení / záměny / reklamace a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět kupujícímu na adresu uvedenou ve Formuláři.

3. V případě vrácení nepřevzaté zásilky ze strany Kupujícího zasílané např. po neuznané reklamaci nebo v důsledku nepísemnými Požadovaných dokladů, si Kupující bude mít možnost vyzvednout toto zboží v sídle Prodávajícího.

4. Pokud spolu s vyplněným formulářem a s Požadovanými doklady není přiložen zboží, které je předmětem záměny / reklamace, má se za to, že Kupující nemá v úmyslu zboží zaměnit nebo reklamovat. Uvedené platí i v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k odeslání zboží určeného k vrácení ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

5. Zboží, které je předmětem vrácení / záměny musí být úplné, nepoužité, nepoškozené a v původním obalu, který není poškozen nad rámec nezbytné manipulace potřebné k seznámení se se zbožím, jinak Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Originální obal zboží (originální krabice) nesmí být znehodnocena popsáním, polepením a podobně, ve snaze využít originální krabici jako vnější obal určený pro doručování zboží. Zboží nesmí jevit na sobě známky používání. Všechny štítky, cenovky a jiné značení zboží musí být na původním místě a nesmí být ze zboží odstraněny, kromě případů odstranění štítků, cenovek a jiných označení zboží potřebném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží a v případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě, odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží. Prodávající doporučuje Kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace nese Kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží Prodávajícím.

6. Kupujícímu doporučujeme zcela vyplněný Formulář spolu s Požadovanými doklady doporučeně poslat spolu se zbožím, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno Kupujícím na dobírku.

7. Celková částka za zboží, které bylo vráceno Prodávajícímu v souladu s VOP a Reklamačním řádem, snížená o manipulační poplatek / poplatky, v případech stanovených v VOP, bude Kupujícímu vrácena stejným způsobem, jako použil Kupující při své platbě, pokud se Prodávající a Kupující nedohodly jinak, a to do 14 dnů ode dne převzetí zcela vyplněného Formuláře spolu s Požadovanými doklady a zbožím, které se vrací z důvodu uvedeného v bodě 1.1, 1.2 a 1.3 tohoto článku.

Článek IV

Záruční podmínky a záruční doba

1. Na dodávané zboží je kupujúcemu - spotřebiteli poskytnuta záruční lhůta v trvání 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení / spotřebování ještě před uplynutím záruční doby. Na vybrané druhy zboží může být Kupujícímu poskytnuta delší záruční doba. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

2. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.

3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacené. Kupující je povinen ve Formuláři co nejvýstižněji popsat vadu, pro kterou zboží reklamuje a to, jakým způsobem se vada navenek projevuje. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na chyby uvedené ve Formuláři.

4. Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

5. Nárok na uplatnění reklamace Kupujícím zaniká nepředložením dokladu o koupi a dokladu o zaplacení a uplynutím záruční doby zboží.

6. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na chyby, o kterých byl v době uzavírání kupní smlouvy informován a na které mu byla poskytnuta sleva z ceny zboží.

7. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění, odůvodněným zamítnutím reklamace.

8. Kupující má podle charakteru vad zboží, na které uplatňuje záruku v průběhu záruční doby, tato práva:

a)    Při odstranitelných vadách - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

b)    Pokud je vada odstranitelná, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (v době uplatnění reklamace má zboží současně alespoň tři různé odstranitelné vady) nemůže být zboží řádně užíváno jako bez vady, má právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

c)    U vad, které nelze odstranit a které brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vad, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

d)    Pokud jde o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny podle charakteru vady.

e)    Stejná práva jako při vadách, které nelze odstranit, má spotřebitel i v případě, že oprava vadného zboží nebyla provedena ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace.

f)     Způsob vyřízení reklamace vybírá Kupující.

 

9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za chyby a byly vynaloženy skutečně a účelně.

10. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo jiná povinná osoba určená k opravě je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník v platném znění,

Nacházíte se na stránce s erotickým obsahem. Už Vám bylo 18 let?